Bescherming van jouw persoonsgegevens

KC-Lonen  hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KC-Lonen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als KC-Lonen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door KC-Lonen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Rapportering jaarrekeningen, tussentijdse cijfers en prognose alsmede overige vastleggingen;
 • Loonadministratie;
 • Verzorging van fiscale aangiften inclusief controle, bezwaar en beroep;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen (schriftelijke) opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan KC-Lonen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

GEWONE PERSOONSGEGEVENS
Naam/voorletters/tussenvoegsel
Titel
Adres
Postcode
Plaats
Land
Woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres
Website
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Overlijdensdatum
Burgerlijke staat
Werkzaam bij organisatie
Bankrekeningnummer
Inloggegevens (gebruikersnaam/wachtwoord)
Voertuig kentekenplaat

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS
Salarisgegevens
Paspoortkopie (waarop pasfoto zichtbaar is)
BSN-nummer

Jouw persoonsgegevens worden door KC-Lonen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie en jouw fiscale dossiers voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door KC-Lonen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan KC-Lonen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Bedrijfsnaam;
 • Voorletter(s)
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Profiel (voor filteren van te verzenden fiscale informatie).

Jouw persoonsgegevens worden door KC-Lonen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect  en/of geïnteresseerde worden door KC-Lonen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan KC-Lonen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Bedrijfsnaam;
 • Voorletter(s)
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Profiel (voor filteren van te verzenden fiscale informatie).

Jouw persoonsgegevens worden door KC-Lonen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect en/of geïnteresseerde.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • salarisadministratie
 • financiële administratie
 • scanapplicatie verwerking documenten
 • fiscale aangiften (exclusief Loonaangiften)
 • begrotingen/rapportages
 • beoordeling subsidiemogelijkheden
 • nieuwbrieven
 • CRM-systeem
 • systeembeheerder
 • beveiliging Outlook omgeving

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Bewaartermijn

KC-Lonen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

KC-LONEN: GEMAKKELIJK EN SNEL

KC-lonen is een innovatief en servicegericht bedrijf waar de klant centraal staat en alle zorgen omtrent de salarisadministratie uit handen neemt. Heeft u een bedrijf met maximaal 200 medewerkers en bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw salarisadministratie?